പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ്
Single Window Admission: HSCAP Portal | Prospectus | Help file | Know your SSLC Grade

SSLC/Plus Two : Result 2016


SCHEME of WORK 2016-17 : HS SECTION | UP SECTION | LP SECTION

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും ഇനി മുതൽ പുതിയ ലിങ്ക്

GOVT: ORDERS & CIRCULARSTransfer,Posting & Promotion of officers JDPI/DDE/DEO... Orders.

 • STATE ELIGIBILITY TEST - 2013: ANSWER KEYS (Published on 19/06/2013)Monsoon Preparedness - Prevention of Epidemics

Selecting Best PTA 2012-13

Stipend for ST Students - Distribution Dates - Ernakulam Dist

CCE Details of DRG Training

SSLC 2013 Certificate Correction

CCE DRG Training – Circular

Deputing Teachers for other duties – Circular

DPI Circular on staff Fixation based on UID

Fixation of strength based on UID - Time schedule - DPI Circular

DBT - Instruction to DPI/DDEs reg

Beneficiary List : Incentive to Girls | N M M S

Anti-Dengue pledge to be sworn in Assembly

Higher Secondary Education –Additional Higher Secondary Courses and Batches –Instructions Given to Notify Application

Aided HM as DDO Training to PA & SS

RTE Structural Changes - Correction in Circular

THSLC Revaluation Result 2013

Postings of Therapists in Schools - Order

CCE-SRG Training - Cricular

Pre-Matric Scholarship - Income Certificate Compulsory

Sanskrit Council Formation - Circular

Inspire Award 2013

Mid Day Meal Scheme - Directions

C.E Marks - Training for SRGs

RTE-Structural Changes - Renaming of Schools

Prospectus for admission to Professional Degree Courses - KEAM 13 - amended - Orders issued

NMMS - Aadhaar - Circular

IEDSS - Medical Camp - Circular

Subrato Cup Football Tournament

Revised Draft Provisional List of HM/AEO 2013-14

Student Police Cadet : Promotional Video telecasting on 03-06-2013

Hon'ble Education Ministers Message for Pravesanolsavam

Jalasree Club formation in HSE/VHSE/HS/UP Schools
Guideliness | Application Form | Pledge

Higher Education Department- Revision of Fee Structure in Self Financing Arts and Science Colleges

HBA 2013-'14- Online Filing of Applications-Instructions

RTE Act - Clarification - GO (MS) 154/2013 dt 28/05/2013

OBC-Prematric 2013 - Fund Distribution :
Press Release - Instruction to Head Masters

School Pravesanolsavam 2013 - Guidelines

D.A hiked to 53% - DA order for Govt.Employees and teachers

Dearness Relief on pension to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/ AICTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness Relief at Central Rates with effect from 01/01/2013

Sampoorna - Training for School Teachers

Various Scholarships 2013-14 - Activity Calendar and Proforma

Census Surrender - Latest GO

SSLC Certificate Distribution - Circular

UID based activities – Staff fixation 2012-13

Appointment of Resource Teachers for CWSN Students

RTE Act : GO about Teacher student Ratio

Instruction regarding admission in unaided schools

National Pension System ; Exercise of Option

Validity of income certificate issued from Village/Taluk Offices extended

Teachers Wanted at Keezhmad Aluva

A Very Important DPI Circular on Staff fixation| User Guide

 

 
33 comments:

 1. May I get the order "G.O. (MS) No. 143/2007/G.Edn. dated 20.07.2007" ?

  Dr. Bibin k Jose
  bibinkjose2002@yahoo.com

  ReplyDelete
 2. who is give to me the copy of G O (P) NO. 1041/79/(142) finance (PRC) pls give a copy

  antonykunnathur@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://finance.kerala.gov.in/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=834&Itemid=34

   Delete
 3. May I get the order "G.O. (Rt) No. 3438/09/G.Edn. dated 12.08.2009" ?

  Benoy Ammencheril
  benoyammencheril@gmail.com

  ReplyDelete
 4. The GO for recovery of Onam Advance given is dated 2013. Is it new order?

  ReplyDelete
 5. Pls send me the Govt order G.O.(P) No. 83/2003/G.Edn. dated 3.4.2003 to maheshpavangat@gmail.com

  ReplyDelete
 6. plz do a favor ...the red background you guyz give is so annoying ....if itz possible change it

  ReplyDelete
 7. 10th board Time Table 2016 details are updated at the official website of state board. All 10th class appearing students are advised to check 10th board Time Table 2016 here.
  download 10th board Time Table 2016 to appear in Final Exam.
  Check 10th board Time Table 2016 here.

  ReplyDelete
 8. 10th Board Time Table 2016 Details will be released for Rajasthan, CBSE, UP board.
  Download 10th Board Time Table 2016 to visit on the official website of Boards.
  Check 10th Board Time Table 2016 updated here.
  See More at http://www.vidhyapps.in/10th-board-exam-time-table-2016/.

  ReplyDelete
 9. Details of 12th Board Time Table 2016 are available here. Go to the official websites of board to check 12th Board Time Table 2016 details here.
  check 12th Board Time Table 2016 updates on http://www.vidhyapps.in/12th-board-exam-time-table-2016/.

  ReplyDelete
 10. Details of 12th Board Time Table 2016 are available here. Go to the official websites of board to check 12th Board Time Table 2016 details here.
  check 12th Board Time Table 2016 updates on http://www.vidhyapps.in/12th-board-exam-time-table-2016/.

  ReplyDelete
 11. 10th Board Time Table 2016 details will be released soon. All those candidates who are preparing for 10th class exam, they need to check 10th Board Time Table 2016 to visit official website of respecting board.
  Go to official portal to check 10th Board Time Table details.

  ReplyDelete
 12. All board 12th Board Time Table 2016 will be released soon. To know more about 12th Board Time Table 2016 details, you need to visit to the official website.
  Check details of 12th Board Time Table 2016 to know more.

  ReplyDelete
 13. "G.O. (Rt) No. 1503/02 dated 07-06-2002 സ്കൂളുകള്‍ പഠനാവശ്യങ്ങള്‍ക്കല്ലാതെ കൊടുക്കാന്‍ (RSS പോലുള്ള സംഘടനകള്‍ക്ക് )പാടില്ല എന്ന ഉത്തരവിന്‍റെ പകര്‍പ്പുകിട്ടാന്‍ എന്താ ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Deshabhimani polulla Political Newspapersum Schoolukalil Ban cheyyan onnu try cheydukoode.

   Delete
 14. "G.O. (Rt) No. 1503/02 dated 07-06-2002 സ്കൂളുകള്‍ പഠനാവശ്യങ്ങള്‍ക്കല്ലാതെ കൊടുക്കാന്‍ (RSS പോലുള്ള സംഘടനകള്‍ക്ക് )പാടില്ല എന്ന ഉത്തരവിന്‍റെ പകര്‍പ്പുകിട്ടാന്‍ എന്താ ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ

  ReplyDelete
 15. KEAM Application Form 2016 will be started soon. All eligibility candidates who are looking for KEAM Application Form, they are advised to visit to the official website of KEAM.
  Check KEAM Application Form 2016 which will be released in January Month 2016.

  ReplyDelete
 16. KEAM Application Form 2016 will be started soon. All eligibility candidates who are looking for KEAM Application Form, they are advised to visit to the official website of KEAM.
  Check KEAM Application Form 2016 which will be released in January Month 2016.

  ReplyDelete
 17. NEST Application Form 2016 will be released soon. All candidates who have required qualification and skills, they can apply for NEST Application Form before last date.
  Apply for NEST Application Form 2016 by last date.
  Check NEST Application Form.

  ReplyDelete
 18. 12th Board Time Table 2016 details will be updated soon.
  Go to the official website to know 12th Board Time Table 2016, you can visit to the official website.

  ReplyDelete
 19. may I get G.O(MS)No.12/87 dated 14-1-1987

  ReplyDelete


 20. Great information, thansk for this.Its very informative and i am sure it will help many other people like the way it helps me. Thanks for the information.

  Spark Training in Chennai

  ReplyDelete
 21. 10th Board Result 2016 has ready to release for all boards. Kerala 10th Board Result 2016 will be declared soon.

  ReplyDelete
 22. Good Day,

  Are you in any kind of financial difficulties? Your help comes now.
  Are you having sleepless night worrying how to get a Loan?Don't allow
  your dreams to die, or are you looking for whom to trust or having you been scammed by INTERNET fraud stars, or you have been turned down by other financial company contact
  JOYCE MYERS LOAN COMPANY today for
  easy and reliable loan. Please you are to fill out this form showed
  below this email.{{{finance2014911@gmail.com }}}

  BORROWERS APPLICANT FORM
  Full Names:............
  Gender:....................
  Marital status:.........
  Contact Address:...........
  Country:........................
  State:..........................
  Age:...........................
  Monthly Income:..............
  Loan Amount:...................
  Duration of Loan:............
  Date Of Loan Needed:.............
  Weekly Income:....................
  Occupation:.........................
  Purpose for Loan:.................
  Phone Number:....................
  Personal Phone Number:.........
  Fax Number:......................
  How Did You Hear About This Company?........

  ReplyDelete
 23. The state board is inviting students for Board Revaluation Form 2016. all those students who have unhappy with their marks, they can apply for Revaluation Form 2016 by last date.

  ReplyDelete
 24. SIR,PLEASE MAIL THE G.O APPOINTING TEACHERS IN DAILY WAGES IN LEAVE VACCANCY.[OLD ORDER] TO KNOW THE NORMS AND CONDITIONS ,TO KNOW ABOUT THE INTERVIEW BODY etc...
  mail id 41546klm@gmail.com

  ReplyDelete