SCHEME of WORK 2016-17 : HS SECTION | UP SECTION | LP SECTION

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും ഇനി മുതൽ പുതിയ ലിങ്ക്

ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര - മേള സമ്മാന ദാനം

2015-16 കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര - ഗണിതശാസ്ത്ര - സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര - പ്രവൃത്തി പരിചയ - ഐ ടി മേള..
ു കണിാപരം എ.ഇ,.ഒ ശ്ര. മോഹനകാർ സമാ‍ന സമ്മനം ഉദ്നം െയ്യന്നു.

വൈദ്യുത വയറിംഗ് ഒന്നാം സ്ഥാനം


ജ്യോമട്രിക്കൽ ചാർട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം
No comments:

Post a Comment

blog designed and operated by jatheeshthonnakkal.tvm@gmail.com (kindly send your valuable comments)

Back to TOP